COVID-19 en Stichting Medic

1 juni 2021

Met ingang van 1 juni 2021 zijn wij weer voorzichtig van start gegaan. Vanwege het Coronavirus kunnen wij in beperkte mate hulp verlenen. Dit ter beoordeling van Stichting Medic. U kunt ons wel bereiken via onze E-mail: info@medic.nl Zie ook het uitgebreide bericht hieronder.

 

Begin maart 2020 besloot het bestuur om de activiteiten aan de Bosboomstraat in Apeldoorn tot nader order te staken. Reden was en is dat onze vrijwilligers allen behoren tot de ouderen en dus één van de risicogroepen van het Corona virus. Daarna is het bestuur maandelijks samengekomen om te bezien of en hoe Stichting Medic haar werkzaamheden kan hervatten. Helaas is het zo dat, hoewel het aantal besmettingen en doden als gevolg van het virus sterk is afgenomen, de dreiging van besmetting er nog altijd is. De door de overheid genomen beslissing om voorzichtig weer e.e.a. toe te staan, laat onverlet dat wij, gezien onze hoge gemiddelde leeftijd, als risicogroep zeer voorzichtig te werk moeten gaan met het weer opstarten van activiteiten. Uiteraard willen wij de continuïteit van Medic waarborgen en er voor zorgen dat onze vrijwilligers, maar ook afnemers en aanbieders van apparatuur ons niet vergeten. De afgelopen periode zijn ziekenhuizen en zorginstellingen apparatuur en goederen blijven aanbieden. En daar zijn wij hen uiteraard zeer dankbaar voor. Het aantal aanvragen voor projecten begint weer toe te nemen en er zijn ook lopende projecten die onze aandacht verdienen. Wij trachten in onderling overleg met betrokkenen, waarbij urgentie een belangrijke rol speelt, aanvragen voor hulp en aanbod van goederen in behandeling te nemen. Onze vrijwilligers willen allen graag weer naar Medic komen om de draad op te pakken. Maar wij moeten voorzichtig blijven ter bescherming van hun gezondheid.

 

Het bestuur van Stichting Medic heeft daarom na intern overleg met betrokkenen het volgende besloten:

 

  1. Dat niemand zonder vooroverleg en toestemming van hun coördinator of projectleider naar Stichting Medic aan de Bosboomstraat in Apeldoorn komt. Aanvragen via info@medic.nl

  2. Dat tot 1 augustus 2021, in onderling overleg actie wordt ondernomen betreft aanbod van goederen of de uitvoering van een project. Dit ter beoordeling van de betreffende coördinatoren bij Stichting Medic. Ook hier geldt aanvragen via info@medic.nl of via de website www.medic.nl

  3. Alleen vrijwilligers van Medic, na toestemming, toegang tot de gebouwen hebben

  4. Afgifte en ophalen van goederen buiten de gebouwen plaatsvindt

  5. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de situatie te bespreken en te beoordelen of de regels aangepast dienen te worden.

 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen, tegen onze gewoonte in, niet vriendelijk overkomen. Maar wij hopen en rekenen op uw medewerking, zodat wij hulp kunnen blijven bieden en de gezondheid van onze vrijwilligers zo goed als mogelijk kunnen waarborgen.

 

Carel de Bos

 

Voorzitter Stichting Medic

Klinisch-redeneren-bij-COVID-19.png